برنامه نویسی به زبان python و javascript رو دوست دارم. هر چند چیز زیادی ازشون نمی دونم.

طراخی با مداد رو دوست دارم. هر چند طراحیم خوب نیست.

از این خارجی هایی که انگلیسی رو خیلی خوب و به قول خودم فصیح صحبت میکنن خیلی خوشم میاد. هر چند خودم اینگلیسیم خوب نیست.

راستی تصویرسازی رو هم خیلی دوست داشتم.

فقط میخوام خالی کنم خودمو.