خانم نینا مارس برنده مسابقه پیوندگاه شدن. جایزه رو قبول نکردن و بعد از اصرار گفتن که:

این پول رو به بچه های یتیم پرورشگاه شهرتون بدین.

امروز فرصت شد این کار رو انجام بدم.

بعد از انجام این کار حس خوبی داشتم :)

خدا رو شکر