گویی بدهم کامت و جانت بستانم

ترسم ندهی کامم و جانم بستانی