خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

حافظ ۱

جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

گویی بدهم کامت و جانت بستانم

ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

  • جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵