خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

حافظ ۲

جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

  • جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵