از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک

امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی