خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

حافظ ۵

جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

عجیب واقعه‌ای و غریب حادثه‌ای

انا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی

  • جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵