خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

حافظ ۴

جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

  • جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵