در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی