نوبهارست در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی