خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

حافظ ۷

جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای

ز گـــنج خــانه شده خـــیمه بـر خــــراب زده

  • جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵