که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای

ز گـــنج خــانه شده خـــیمه بـر خــــراب زده