از دامن تو دست ندارند عاشقان

پیـراهن صبوری ایشان دریـده ای