چه نقشه‌ها برانگیختیم و سود نداشت

فسون ما بر او گشته است افسانه