خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

حافظ ۹

جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

چه نقشه‌ها برانگیختیم و سود نداشت

فسون ما بر او گشته است افسانه

  • جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵