پرده از رخ برفکندی یک نظر در جلوه‌گاه

از حیا حور و پری را در حجاب انداختی