تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا

حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی