در آرزوی خاک در یــــــار سوختیم

یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی