خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

حافظ ۱۴

شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

آن کـو تـو را به سنـگ دلی کـرد رهنمون

ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی

  • شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵