آن کـو تـو را به سنـگ دلی کـرد رهنمون

ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی