در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است

خـــــدایا منعمم گـــردان به درویشـی و خرسـندی