به وصل دوست گرت دست میدهد یک دم

برو که هـر چه مــراد است در جهـان داری