تصور کنید به یه نفر بگن شما برنده صد هزار میلیارد تومن شدید و این پول به طور کامل ماه آینده به حسابتون واریز میشه.

میتونید حس اون آدم رو تصور کنید؟ اینکه چه حالی داره.

احتمالا تا ماه آینده اون آدم احساس میکنه خوشبخت ترین فرد روی زمینه. شاید تا ماه آینده به خاطر هیچ چیز کوچیک یا بزرگی عصبانی یا ناراحت نشه. شاید تا ماه آینده همیشه و هر لحظه و در هر جایی به دیگران لبخند بزنه.

چرا اینطوری میشه؟ آیا به اون پول دادن؟ ماشین یا خونه و یا هر چیز دیگه ای دادن؟

نه، در اصل هیچ چیز بهش ندادن. تنها چیزی که بهش دادن امیده.

این نشون میده احساس خوشبخی با داشتن چیزهای مختلف به وجود نمیاد. خوشبختی یه چیزی بیرون از ما نیست بلکه یه چیزی در درون ماست. برای احساس خوشبختی کردن باید ذهنمون تغییر کنه، نه اطرافمون.