خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

رای من سید ابراهیم رئیسی

دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶

عکس: حسین اسماعیلی - میزان

  • دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶