شاید این تکراری باشه؛ یعنی قبلا نوشته باشم ولی واقعا خودم موندم که چطوریه که با وجود اینکه فکر میکنم واسه انجام کارهای مهم وقت کم دارم  ولی بازم خودمو با کارهای کوچیک و بزرگ مشغول میکنم.